Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies Akceptuj
Witamy po lepszej stronie zatrudnienia!

Ostatnia aktualizacja 23 lipiec 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POLECONY - NAGRODZONY” POLECAJ I ODBIERAJ NAGRODY

[1. Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Ilekroć mowa jest o:
  Programie – należy przez to rozumieć program lojalnościowy „Polecony – Nagrodzony”;
  Spółce lub Contact Sales – należy przez to rozumieć Contact Sales Poland sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie;
  Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą pełnoletnią osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, dokonującą polecenia, na zasadach określonych w Regulaminie;
  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, opisujący zasady funkcjonowania Programu.
 3. Program ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji, działającego na zlecenie Spółki w pozyskiwaniu, zatrudnieniu oraz zatrzymaniu najlepszych talentów zainteresowanych pracą dla Contact Sales w funkcjonującym u niego dziale Sprzedaży.

[2. Uczestnictwo w Programie]

 1. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne i dobrowolne, aby wziąć udział w Programie Uczestnik może ale nie musi być związany ze Spółką lub jej partnerami biznesowymi.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji na stronie www.telekadra.pl/polecenie. Do rejestracji Uczestnika wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, adresu email, telefonu kontaktowego oraz zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych w celach związanych z przystąpieniem do Programu i jego realizacją a także ustanowienie swojego indywidulanego hasła. Przy rejestracji Uczestnik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych do celów marketingu bezpośredniego towarów i usług Spółki i jej partnerów biznesowych, w tym na kontakt telefoniczny oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidulane konto Uczestnika. Każdy Uczestnika może mieć tylko jedno konto.
 4. W ramach posiadanego konta Uczestnik ma możliwość dostępu do informacji dotyczących jego poleceń, historii nagród, które już otrzymał, stanu ilości punktów które posiada oraz wygenerowania bonu uprawniającego go do odbioru nagrody. Dostępy do powyższych informacji, są możliwe wyłącznie po uzupełnieniu dodatkowych danych przez Uczestnika, takich jak nr PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, daty urodzenia oraz obywatelstwa.

[3. Polecenie osoby]

 1. Uczestnik dokonuje polecenia wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://www.telekadra.pl/program/polec-znajomego#. Polecenie jest możliwe dopiero po zalogowaniu się Uczestnika na stronie.
 2. Polecenie obywa się poprzez przekazanie przez Uczestnika imienia, nazwiska numeru telefonu i adresu mailowego osoby polecanej. Uczestnik składa również oświadczenie o tym, że pozyskał od osoby polecanej zgodę na przekazanie jej danych w ramach Programu oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacyjnym prowadzonym na zlecenie Spółki.
 3. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie utrwalić zgodę osoby polecanej, o której mowa w ust. 6 i na żądanie Spółki zobowiązany jest ją przedstawić.
 4. Za każde polecenie Uczestnikowi naliczane są punkty, które zostają wymienione na nagrody, z aktualnie obowiązującym katalogiem nagród.
 5. Za każdą poleconą osobę Uczestnik otrzymuje 200 punktów, które mogą zostać zamienione na nagrodę, w przypadku gdy osoba polecona podpisze z umowę szkoleniową, ukończy szkolenie a następnie podpisze umowę na stanowisko w dziale Sprzedaży Spółki i przepracuje przynajmniej 1 godzinę. W przypadku gdy osoba polecona, przepracuje kolejne 100 godzin Uczestnik otrzyma dodatkowe 200 punktów, które może wymienić na nagrodę.
 6. O możliwości wymiany zgormadzonych punktów na nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo. Informacja ta zostanie zamieszczona również na koncie Użytkownika, na zasadach określonych w pkt. 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Wymiana punktów na nagrody następuje w terminie 30 dni od wygenerowania nagrody. Po tym terminie zgromadzone punkty i niewykorzystane nagrody przepadają.
 8. Punkty zostaną naliczone tylko gdy:
 9. * dane osoby polecanej nie znajdują się w bazie działu rekrutacjilub
  * dane osoby polecanej wprawdzie znajdują się w bazie działu rekrutacji ale osoba posiada status nieaktywnej powyżej 120 dni
 10. W sytuacji, w której więcej niż jeden Uczestnik poleca tą samą osobę, liczy się data i czas dokonania takiego polecenia. Punkty otrzyma wyłącznie ten Uczestnik, który pierwszy polecił osobę.

[4. Nagrody]

 1. Nagrodami w konkursie są bony SODEXO. Każdy otrzymany punkt ma wartość 1 złotego brutto. Minimalna wartość punktów, która uprawnia do odbioru nagrody to 200 punktów.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Spółka
 3. Nagrody nie podlegają możliwości wymiany ich na środki pieniężne.
 4. Nagrodę można odebrać po otrzymaniu informacji o wygenerowaniu nagrody.
 5. Nagrody można odbierać w siedzibie Contact Sales.
 6. W przeddzień zamierzonego dnia wybierania nagrody, Uczestnik jest zobowiązany poinformować mailowo na adres polecony.nagrody@contactsales.pl o chęci odebrania nagrody.
 7. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

[5. Ochrona danych osobowych]

 1. Dane osobowe Uczestnika oraz osób polecanych w ramach Programu są podawane dobrowolnie. Contact Sales jako administrator tych danych przetwarza dane osobowe Uczestników i osób polecanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik oraz osoba polecana ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w Programie.

[6. Postanowienia końcowe]

 1. Organizatorem Programu jest Contact Sales Poland Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 19, posiadającą NIP: 6751479957, REGON: 122640370.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.telekadra.pl/program/regulamin oraz w siedzibie Contact Sales.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 18 października 2016 roku do odwołania. Zasady i warunku wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione, wstrzymane lub odwołane przez Contact Sales w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 4. Wszelkie informacje o Programie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na postanowień Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Contact Sales.
 6. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Programem należy kierować na adres: polecony.nagrody@contactsales.pl.